Verklaring m.b.t. gegevensbescherming

3A Composites respecteert uw gegevensbescherming

Voor zover binnen het Internetaanbod van 3A Composites GmbH de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren, heeft het ingeven van de gegevens door de gebruiker op expliciet vrijwillige basis plaats. Om uw aanvraag te kunnen bewerken (verzending van prospectus of monster, prijsaanvraag) werken wij deels samen met partners / handelaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven teneinde zo snel mogelijk te voldoen aan uw aanvraag. Alle opgaven worden conform de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld.

Toegangsgegevens

De website-exploitant c.q. paginaprovider wint gegevens in over toegang tot de pagina en slaat deze op als „server-logfiles“. De volgende gegevens worden op deze wijze geprotocolleerd:

 • Bezochte website
 • Tijd op het tijdstip van de toegang
 • Hoeveelheid gezonden gegevens in byte
 • Bron/verwijzing waardoor u op de pagina terechtkwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres

De ingewonnen gegevens dienen uitsluitend voor statistische evaluaties en ter verbetering van de website. De website-exploitant maakt echter het voorbehoud om de server-logfiles achteraf te controleren, mochten concrete aanknopingspunten duiden op onwettig gebruik.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser maakt gebruik van deze bestanden. Door cookies toe te passen wordt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website verhoogd.

Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te laten. Aanwijzing: Het is niet gewaarborgd dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website, als u de desbetreffende instellingen aanbrengt.

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens

De website-exploitant wint in, gebruikt en geeft uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend door als dit binnen het wettelijke kader toegestaan is of u toestemming geeft voor het inwinnen van gegevens. Als persoonsgerelateerde gegevens geldt alle informatie die dient om uw persoon te bepalen en die naar u herleid kan worden  – dus bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Het gebruik heeft plaats op basis van art. 6 par. 1 zin 1 lit. f. DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung = Algemene verordening gegevensbescherming). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk wordt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zoals

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL (de van tevoren bezochte pagina)
 • hostnaam van de computer met toegang (IP-adres)
 • tijd van de serveraanvraag

wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. Wij hebben bovendien op deze website Google Analytics uitgebreid met de code „anonymizeIP“. Dit garandeert dat uw IP-adres wordt gemaskeerd, zodat alle gegevens anoniem worden ingewonnen. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de USA en daar ingekort.

Google zal deze informatie op last van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de webpagina te evalueren, om rapporten over de webpagina-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de webpagina en het Internet verbonden diensten aan de exploitant van de webpagina te leveren. U kunt door een navenante instelling van uw browsersoftware voorkomen dat de cookies worden opgeslagen; wij wijzen er echter expliciet op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze webpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de webpagina gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Als alternatief voor de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele eindapparatuur, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken: Tracking deactiveren

Er wordt een opt-out-cookie gezet, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt uitsluitend in deze browser en uitsluitend voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw zetten.

Verdere informatie over de gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics vindt u in Google Analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Klachtenrecht / rechten van betrokkenen

Als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook in het geval van informatieverzoeken, aanvragen of klachten beschikbaar is. Bovendien komen u de rechten toe op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, op beperking van hun verwerking, op correctie, op wissen en op portabiliteit van gegevens.

Verder hebt u recht op beklag bij een toezichthoudende instantie.