Právne pokyny o používaní internetovej ponuky spoločnosti 3A Composites GmbH

Využívanie tejto ponuky podlieha nasledovným ustanoveniam, s ktorými súhlasíte samotným používaním týchto internetových stránok.

Autorské právo

Tieto webové stránky poskytujú informácie o spoločnosti 3A Composites GmbH a jej produktoch. Texty, obrázky, grafické spracovanie a dizajn týchto stránok sú chránené autorským právom.
Kopírovanie, šírenie a zmeny obsahu stránok pre komerčné ciele sú výslovne zakázané. Sťahovanie a tlač textov, obrázkov a grafických prvkov je dovolené len na osobné, súkromné ciele a nie na komerčné účely. Rozmnožovanie obsahu v podobe publikácií akéhokoľvek druhu je dovolené len s písomným súhlasom spoločnosti 3A Composites GmbH.

Vylúčenie ručenia za informácie

Obsahy týchto webových stránok majú všeobecný, informačný charakter. Informácie boli starostlivo vyhľadané a overené. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť chyby a nepresnosti. Spoločnosť 3A Composites GmbH preto ohľadne správnosti, úplnosti a aktuálnosti svojich webových stránok nepreberá žiadnu záruku za škody hmotnej či nehmotnej povahy, ktoré vzniknú používaním chybných alebo neúplných informácií v rámci tejto internetovej ponuky.

Spoločnosť 3A Composites GmbH si výslovne vyhradzuje právo bez mimoriadneho oznámenia meniť, dopĺňať, vymazávať časti stránok alebo celú internetovú ponuku, či jej uverejnenie dočasne alebo natrvalo pozastaviť.

Vylúčenie ručenia za odkazy

Obsahy cudzích internetových stránok, na ktoré sa priamo alebo nepriamo odkazuje v rámci internetovej ponuky, sú dôsledne kontrolované. Odkaz sa použije, iba ak uvedená stránka v čase vytvorenia odkazu nezahŕňa žiadne nezákonné obsahy. Za obsah, prípadné zmeny alebo nastavenia prepojených stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia. Spoločnosť 3A Composites GmbH preto nemôže prevziať ručenie za cudzie obsahy. Za škody vzniknuté používaním týchto cudzích stránok zodpovedá samotný poskytovateľ stránky prepojenej odkazom.

Kontaktné informácie

Používanie našich tu uverejnených kontaktných informácií na posielanie informácií iného než obchodného charakteru a informácií, ktoré nie sú výslovne žiadané, nie je dovolené. V prípade porušenia tohto zákazu si voči odosielateľovi nevyžiadanej pošty vyhradzujeme nárok na právne kroky.